PRIVACYVERKLARING

[Versie 15 februari 2024, deze versie wordt op dit moment nagelopen]

Gezondheidscentrum de Roos, gevestigd aan Rozenstraat 17-23 1441HV Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

home

Rozenstraat 17-23
1441HV Purmerend

We zijn een verzamelgebouw en hebben geen gezamenlijk telefoonnummer. Alle zorg- en hulpverleners en cursusaanbieders hebben hun eigen contactgegevens op deze website staan. 

We hebben geen gezamenlijke Functionaris Gegevensbescherming vanuit Gezondheidscentrum de Roos. Mochten er vragen of verzoeken zijn over de gegevensbescherming dan kan er contact opgenomen worden met balans@fysio-balans.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gezondheidscentrum de Roos verwerkt op haar website persoonsgegevens wanneer men een contactformulieren invult. In het geval het contact formulier ingevuld wordt worden naam, e-mailadres en eventueel het telefoonnummer door u verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gezondheidscentrum de Roos verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gezondheidscentrum de Roos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om, naar aanleiding van het door jou ingevulde contactformulier, onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit zal met name verband houden met vragen over huur van een praktijkruimte of de oefenzaal.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gezondheidscentrum de Roos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: we verwijderen de gegevens van de contactformulieren binnen 1 jaar en als het mogelijk gooien we de gegevens al eerder weg.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gezondheidscentrum de Roos verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We delen alleen de gegevens met interne medewerkers van de Roos, die bijvoorbeeld de huur van een ruimte binnen de Roos als taak op zich hebben genomen of antwoord kunnen geven op een vraag of verzoek die via het contactformulier bij ons binnen is gekomen. Dit doen wij alleen met jouw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gezondheidscentrum de Roos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar balans@fysio-purmerend.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Gezondheidscentrum de Roos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Gezondheidscentrum de Roos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gezondheidscentrum de Roos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via balans@fysio-purmerend.nl